“Edukasyong Susi saTagumpay, Ipinagwawalangbahala”

Post date: Jan 23, 2015 2:50:58 AM

Ni: Evelyn G. Contreras

“Ang EDUKASYON ang susi sa tagumpay. ”Isang malaking katotohanan na matagal na nating naririnig. Ito nga ang dahilan kung bakit sa kabila ng kahirapan ay sinikap kong makatapos ng aking pag-aaral at magkaroon ng magandang kinabukasan. Hindi naman ako nabigo dahil ngayon ay isa na akong guro, tunay nga na ang EDUKASYON ay ang susi sa tagumpay.

Sa halos sampungtaonkongpagtuturosasekondarya, tilabaiilanlangsamganahawakankoangtunaynanagpapahalagasaedukasyon. Nangingitinangalangakokapagnakikitakonasobrangnatutuwaangilansamgaestudyantekapagnakakakuhasilangmarkang 75. Bastamakapasalang ay ayosnasakanila. Kahitalamnanilanaiyonangtinatawagnapasangawa, walasilangpakialam, parasakanilaangmahalaganakapasasila.

Maramisamgabata ay hindina nag-aaralmabuti, madalasumaasanalangsilasakatabi (batobatosalangit, angtamaan, magisingsana). Angilannaman, mapapansinmonapalaging may sakit. Masakitangulo, masakitangtiyan, masakitangpaa, masakitangmata, patiangdulongdaliri, kapagsumakit ay hindinapapasok. Meron pa ngamakapagsabilangngdahilansakanyangpagliban, lahatngkamag-anak,pinatayna.Maypumapasokparalangsabaon, meron din namanpara di mautusansabahay. Hindi yatanilanaiisipnasilarinangnawawalansaginagawanila.

Bilangisangguromasakitsakaloobanangnakikitakoangmalingugalingmgaestudyante. Sobraakongnaaawasamgabatangumabotngsekondaryaperohindimarunongbumasa, minsanmarunongngadaig pa namansikuya Cesar kung magbasa. Nakalulungkotisipinnaangibahindialamkung paano mag -divide, mag-multiply, mag-subtract at magingangsimplengaddition, gumagamit pa ngpaa at kamay. Umaasanalangsilasacalculator, minsannga gusto kongmaiyaksaawakosaisangbatanungmagtanongsa akin kung anoangsagotsa ½ +1/2.

Batidkonaangdahilan kung bakitsilanahihirapan aydahilwalasilangpagpapahalagasapag-aaral.Maramikasisamgaestudyantenamakapasalang ay okeyna.Madalasiniisipko, kailan kaya nilapahahalagahanang EDUKASYON? Kailan kaya nilamaiisipnaitolangangtanginilangyaman.Kailan kaya nilamauunawaanangpaulit-ulit naming sinasabinaangbungangkanilangpagsisikap ay silarinangaani? Kailan kaya nilahahawakanngseryosoangsusinamakapagbubukasngkanilang tagumpay?